Chờ Con Về Để Khóc, Mẹ Ơi! Thơ Hư Vô, Nhạc Phùng Việt Dũng, Ca Sĩ Cao Huy Thế, Hòa âm Đỗ Hải, PPS Thảo Nguyên Sydney.


Hư Vô - Phùng Việt DũngCao Huy Thế

        (Hư Vô – Phùng Việt Dũng – Cao Huy Thế)

0001 (2)0001-1 (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2017, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: