Đợi Trăng, Thơ Hư Vô


nuavangtrang-laem

Ta ngồi ngoảnh cổ
đợi trăng
Còn nghe trời đất mê man
động tình
Từ trong nhịp thở
hồi sinh
Bên bờ liễu ngạn tượng hình
hài em.

Ta ngồi xổm xuống
vô biên
Chờ đêm thắp ngọn trăng biền
biệt xa
Để ta bẹp xuống
bao la
Hỏi trăng,
trăng đã chắc già hơn xưa?

Trở mình hồn phách đong
đưa
Nghiêng hai con mắt cho vừa
vặn đau
Một đời chổng cẳng
hư hao
Đợi trăm
năm nữa có lâu lắc gì!

Ta ngồi trọ dấu
thiên di
Đường trần riêng một lối về,
đó em
Khúc đời mê lộ chông
chênh
Trăng khuya mãn
nguyệt, miếu đền bỏ hoang…

Hư Vô

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Copyright (c) Ilu Production

Designed by Người Tình Hư Vô. Copyright © 2012-2018, Ilu Productions. All Rights Reserved. Excerpts and links may be used if full credit is given to www.nguoitinhhuvo.wordpress.com. *******Bài trích từ Blog này xin ghi nguồn từ www.nguoitinhhuvo.wordpress.com.

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô

%d bloggers like this: