Áo Hạ Vàng,Thơ Hư Vô, Nhạc Phạm Quang Ngọc, Tiếng hát Mai Thiên Vân


hv11    134748-cn-mtv-400   pqn

Hư Vô                                Mai Thiên Vân               Phạm Quang Ngọc

2 Comments (+add yours?)

  1. Trackback: Áo Hạ Vàng – Thơ Hư Vô – Tâm Kinh Thời Đại, Toại Khanh | Người Tình Hư Vô
  2. Trackback: Đi Vào Cõi Thơ Hư Vô, Tản văn Ngô Nguyên Nghiễm | Người Tình Hư Vô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Chủ Biên: Người Tình Hư Vô. huvoanxuyen@yahoo.com.au

%d bloggers like this: